Breaking Science is een portaalsite met bijhorende Facebookpagina waarop allerlei informatie, topics, video’s, grapjes en weetjes over chemie, kunststoffen en life sciences te vinden zijn. Co-valent, het vormingsfonds van de sector chemie, kunststoffen en life sciences, wil via deze weg jongeren (13-18 jaar) warm maken voor wetenschappen in het algemeen en chemie in het bijzonder. Events en activiteiten voor jongeren rond wetenschappen van binnen en buiten de sector worden op het platform gedeeld. Ook leerkrachten wetenschappen en chemie maken hiervan gebruik. Zij kunnen via de portaalsite kopieën bestellen van de tabel van Mendeljev.

Deze portaalsite en facebookpagina wordt beheerd door Co-valent vzw .

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Wanneer je deze website gebruikt, vragen wij soms gegevens van jou. Wij willen je graag informeren over de gegevens die wij verzamelen, waarom wij die verzamelen en wat er met deze gegevens gebeurt. Lees deze disclaimer aandachtig door, want het bevat belangrijke informatie over je rechten als betrokkene en over de manier waarop jouw gegevens worden verwerkt.

Breaking Science doet al het mogelijke om de volgende wetgeving te respecteren: (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en sinds 25 mei 2018 (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Het primaire doelpubliek van Breaking Science zijn jongeren van 13 tot 18 jaar. Leerkrachten wetenschappen en chemie maken voornamelijk gebruik van de website bij het bestellen van kopieën van de tabel van Mendeljev. Breaking Science beperkt zich dus tot het verwerken van gegevens van jongeren vanaf 13 jaar en van volwassenen.

Wij letten er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigen ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.
Als je als ouder ontdekt dat je kind, jonger dan 13 jaar, persoonsgegevens heeft doorgegeven en hiermee niet akkoord gaat, neem dan contact op met ons (zie punt 9 voor onze contactgegevens).

1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij over jou?

Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld: je naam, je adres, je leeftijd, je e-mailadres of telefoonnummer, je school of studierichting, … dus alles wat iets over jezelf vertelt.

Wij verzamelen, bewaren en verwerken alle informatie die je invult of die wij op een andere manier verkrijgen. Dit gebeurt in de volgende gevallen:

Wanneer je een vraag stelt via het contactformulier op de website, vragen we jouw naam, voornaam en e-mailadres. Aan de hand van deze informatie kunnen we een passend antwoord geven op jouw vragen.

Wanneer je je commentaar wilt achterlaten of reageert op een artikel of topic op de website, vragen we je naam en e-mailadres.

Wanneer je via onze website of Facebookpagina of tijdens een event van een van onze partners deelneemt aan een wedstrijd van Breaking Science verzamelen wij jouw naam, voornaam, opleidingsgegevens, interesses en e-mailadres.

Wanneer je een bestelling wilt doen van de tabel van Mendeljev, vragen we de volgende informatie: naam, voornaam, postadres en e-mailadres. Aan de hand van deze informatie kunnen we je bestelling naar het correcte adres opsturen.

Wanneer je op onze Facebook-pagina reageert, deelneemt aan een wedstrijd op onze Facebook-pagina ons contacteert via Facebook, of de pagina liket, gebruiken we cookies. Daarnaast gebruiken wij analysetools zoals “Google Analytics” en “Facebook Insights” op zowel de website als op Facebook en marketingtools zoals Facebook Pixel die ook via cookies informatie verzamelen. Zo kunnen wij onder meer de effecten van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden onderzoeken. Facebook kan deze gegevens met uw Facebook-account verbinden en ook voor eigen reclamedoeleinden, overeenkomstig de privacyrichtlijn van Facebook, gebruiken. Lees hierover meer in de Cookie policy van Breaking Science : http://www.breakingscience.be/nl/cookie-policy.

2. Doeleinden en verwerkingsgrond

We verwerken enkel jouw persoonsgegevens als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben. Dit kan enkel:

  • Indien je hiervoor toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld bij deelname aan een wedstrijd;
  • Om je vragen te beantwoorden of om de aangevraagde producten (tabel van Mendeljev) naar jou op te kunnen sturen;
  • Om je te informeren over onze diensten, over nieuwe ontwikkelingen in de chemiesector, over interessante weetjes met betrekking tot wetenschap en chemie, over studierichtingen gelinkt aan de chemiesector, … (wettelijke verplichting per cao )
  • Om de kwaliteit van onze diensten en informatie te verbeteren;
  • Voor statistische (en rapporterings-) doeleinden.

3. Hoe lang bewaren wij Uw persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor het is verzameld.

Wanneer je het contactformulier op de website invult of een bestelling plaatst voor de tabel van Mendeljev, bewaren wij jouw persoonsgegevens tot maximum 1 jaar na het behandelen van je aanvraag.

Wanneer je je commentaar achterlaat bij een artikel of topic op de website bewaren wij jouw persoonsgegevens maximum 1 jaar na het plaatsen van je commentaar.

De bezoekgegevens van de website die worden verzameld via Google Analytics worden 14 maanden bewaard. Dit laat ons toe de website-statistieken van het huidige jaar te vergelijken met die van het vorige jaar.

De gegevens die via een Facebook Pixel worden verwerkt, leveren ons statistische gegevens over het percentage mensen dat via een advertentie op onze website terecht komt: bewaartermijn: 90 dagen.

4. Je rechten

Je bent en blijft altijd baas over je gegevens; het zijn immers jouw gegevens. Je hebt daarom een aantal rechten die je kan uitoefenen ten aanzien van Breaking Science. Dit gaat over de volgende rechten:

Recht op informatie en toegang

Je kan vragen aan Breaking Science welke gegevens over jou worden bijgehouden.

Verzoek om je gegevens aan te passen

Je kan Breaking Science laten weten dat bijvoorbeeld jouw naam verkeerd geschreven is of wanneer je verandert van e-mailadres.

Recht om je gegevens te verwijderen

Je kan Breaking Science laten weten dat je niet langer wil dat ze jouw gegevens bijhouden. Breaking Science zal deze gegevens dan zo snel mogelijk verwijderen.

5. Welke informatie deelt de organisatie?

Je krijgt volgende garanties:
Jouw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door jou gewenste dienstverlening (online) te realiseren. Breaking Science zal dan ook geen gegevens doorgeven aan derden zonder je uitdrukkelijke toestemming.
Jouw persoonsgegevens worden ook niet voor direct-marketingdoeleinden aangewend.

6. Beveiligingsmaatregelen

Breaking Science vindt de veiligheid van jouw gegevens heel belangrijk. Om die reden doen we er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van je gegevens te beschermen. Deze zijn immers privé.
Breaking Science zorgt er op verschillende manieren voor dat niemand ongeoorloofd toegang kan krijgen tot jouw gegevens. Het internet is jammer genoeg niet 100% veilig. Hoewel Breaking Science zijn uiterste best doet om alle gegevens zo goed als mogelijk te beschermen, kunnen wij niet uitsluiten dat een incident zich kan voordoen. Breaking Science zal alles wat mogelijk is doen om incidenten onmiddellijk op te lossen en je hierover te informeren.

7. Grensoverschrijdend verwerken van persoonsgegevens

Breaking Science garandeert dat overdracht van persoonsgegevens buiten Europa of de Europese Economische Ruimte (EER) tot een minimum beperkt blijft. Dergelijke overdracht gebeurt enkel in het kader van de dienstverlening en als er een overdracht van uw persoonsgegevens en/of geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens plaatsvindt, gebeurt dit volgens het volgende wettelijke beschermingsmechanisme: EU-VS Privacy shield.

8. Wijzigingen aan de Privacy disclaimer

Breaking Science heeft het recht om op elk moment deze Privacy disclaimer aan te passen en up te daten door een nieuwe versie te plaatsen op de website.

9. Contactgegevens

Indien je vragen hebt over deze Privacy disclaimer, gelieve Breaking Science te contacteren:

10. Klachten

Indien je het niet eens bent met de manier waarop Breaking Science jouw gegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel